Kursplan för Praktisk prototypframtagning

Prototype Construction

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE642
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 20 hp inom ett tekniskt yrkesprogram.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för metoder för praktisk bearbetning av metaller,
 • göra egna konstruktioner, välja material och evaluera konstruktioner,
 • ge förslag på förbättringar av konstruktionen avseende funktion, materialval, tillverkning, design mm.

Innehåll

Under kursen tillverkas t.ex. en Stirlingmotor med de bearbetningsmetoder som är vanliga i tillverkningsindustrin. Delarna skall tillverkas i verktygsmaskiner, kontrollmätas med sådan utrustning som är vanlig inom industrin, monteras och provköras. Stirlingmotorns arbetssätt och olika typer skall redovisas och förslag på förbättringar, t.ex. materialval, bearbetningsteknik och utformning av den tillverkade modellen, skall redovisas muntligt och skriftligt.

Undervisning

Föreläsning, individuell handledning i verkstad.

Examination

Godkänd examination inkluderar praktiska övningar och demonstration av fungerande konstruktion. Arbetet skall redovisas muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur saknas