Kursplan för CAD med FEM

CAD with FEM

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE649
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 50 hp inom ingenjörsutbildning. Beräkningsvetenskap I ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande principerna bakom finita elementmetodslösare,
 • göra konstruktioner i 2D och 3D i vanligt förekommande CAD-program,
 • tillämpa FEM-lösare på CAD-konstruktioner med korrekt angivande av randvillkor och andra grundvillkor,
  lösa mekaniska problem med hjälp av CAD med FEM- program,
 • designa elektromagnetiska kretsar med hjälp av CAD med FEM-program,
 • lösa elektromagnetiska fältproblem med hjälp av CAD med FEM-program.

Innehåll

Användning av CAD med FEM-programvara i två och tre dimensioner. Bakgrund till finita elementmetoder. Meshning. Definiering av randvillkor. Mekanikproblem och lösning av dessa med hjälp av CAD med FEM. Design av elektromagnetiska kretsar. Elektromagnetiska fältproblem och lösning av dessa med hjälp av CAD med FEM.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) samt projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Föreläsningsanteckningar