Kursplan för Mikrovågssystem

Microwave Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE653
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Mikrovågsteknik.
  Kursen Antennteori rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva funktionen hos aktiva mikrovågskomponenter.
 • konstruera och utvärdera enkla subsystem som ingår i mikrovågssystem.
 • redogöra för funktionen hos sammansatta subsystem som balanserade blandare och förstärkare och hur dessa sätts samman till fungerade system.
 • hantera de begränsningar som hårdvaran sätter för ett trådlöst system.
 • beskriva funktionen hos några viktiga mikrovågssystem och känna till olika tillämpningar av mikrovågsteknik utanför IT området.

Innehåll

Två-port effektförstärkning. Transducerförstärkning och stabilitet. Konstruktion av förstärkare för maximal eller konstant förstärkning. Brus i mikrovågskomponenter. Konstruktion av lågbrusig förstärkare. Nät för förspänning. Oscillatorer. Detektorer och enkla blandare. Balanserade förstärkare. Intermodulation. Komplexa blandare. Brus i mikrovågssystem. Mikrovågskommunikationssystem. Satellitsystem. Radarsystem. Radiometri. Mikrovågsutbredning. Mikrovågsuppvärmning. Energiöverföring med mikrovågsstrålning. Biologiska effekter.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen vid kursens slut, obligatoriska laborationer samt projektarbete. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019