Kursplan för Elkraftteknik

Power Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE655
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 5 hp inom ellära. En av kurserna Elektronik I, Elektromagnetism II med elkretsteknik eller Lättvattenreaktorteknik ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande AC-teori i trefassystem,
 • beräkna utvecklade aktiva och reaktiva effekter i elektriska nät,
 • redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående komponenter och deras funktion,
 • utföra beräkningar på förluster och effektflöden i transmissionsledningar,
 • beräkna förluster och effektflöden i enfas och trefastranformatorer,
 • utföra beräkningar på förluster och effektflöden för synkrongeneratorer,
 • redogöra för etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet.

Innehåll

Elkraftsystemet: Trefassystem, AC-transmission av elkraft, enfasekvivalenter av ingående beståndsdelar såsom transformatorer, roterande maskiner (motorer och generatorer), kablar, luftledningar. Ingående komponenter:
Transformatorer, roterande maskiner, ställverk och transmissionslinjer samt tillbehör. Etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet. Besök på elkraftrelaterad industri.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök med övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elektriska nät och elkraftteknik

  Institutionen för teknikvetenskaper,