Kursplan för Elkraftteknik

Power Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE655
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive grundkurs i ellära, t.ex. Elektronik I eller Elektromagnetism II med elkretsteknik, Elektroteknikens grunder II: Kretsteori eller Introduktion till kärnkraft.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande AC-teori i trefassystem,
 • beräkna utvecklade aktiva och reaktiva effekter i elektriska nät,
 • redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående komponenter och deras funktion,
 • utföra beräkningar på förluster och effektflöden i transmissionsledningar,
 • beräkna förluster och effektflöden i enfas och trefastranformatorer,
 • utföra beräkningar på förluster och effektflöden för synkrongeneratorer,
 • redogöra för etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet.

Innehåll

Elkraftsystemet: Trefassystem, AC-transmission av elkraft, enfasekvivalenter av ingående beståndsdelar såsom transformatorer, roterande maskiner (motorer och generatorer), kablar, luftledningar. Ingående komponenter:
Transformatorer, roterande maskiner, ställverk och transmissionslinjer samt tillbehör. Etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet. Besök på elkraftrelaterad industri.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök med övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elektriska nät och elkraftteknik

  Institutionen för teknikvetenskaper,