Kursplan för Signaler och system

Signals and Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE661
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektronik I/Elektroteknikens grunder II: Kretsteori. Genomgången kurs i Transformmetoder. Beräkningsvetenskap I/Beräkningsvetenskap DV/Introduktion till beräkningsvetenskap ska vara genomgången eller läsas parallellt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande teori för tidsdiskreta och tidskontinuerliga signaler och system, samt hur dessa samverkar i tids- och frekvensdomän,
 • analysera och syntetisera enkla analoga system,
 • redogöra för grundläggande principer för sampling av tidskontinuerliga signaler, samplingsteoremet, samt rekonstruktion,
 • analysera och syntetisera enkla digitala filter.

Innehåll

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler och nollställen. Stabilitet och kausalitet. Bodediagram. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Exempel på tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.