Kursplan för Signaler och system

Signals and Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE661
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Transformmetoder, Elektronik I/Elektroteknikens grunder II: Kretsteori samt Beräkningsvetenskap I/Beräkningsvetenskap DV.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande teori för tidsdiskreta och tidskontinuerliga signaler och system, samt hur dessa samverkar i tids- och frekvensdomän,
 • analysera och syntetisera enkla analoga system,
 • redogöra för grundläggande principer för sampling av tidskontinuerliga signaler, samplingsteoremet, samt rekonstruktion,
 • analysera och syntetisera enkla digitala filter.

Innehåll

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler och nollställen. Stabilitet och kausalitet. Bodediagram. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Exempel på tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Knorn, Steffi Signals and Systems

  Institutionen för teknikvetenskaper,

 • Lathi, Bhagawandas Pannalal Linear systems and signals

  2. ed.: New York: Oxford Univ. press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium "Signals and Systems" by Steffi Knorn