Kursplan för Programmering av enkapseldatorer

Microcontroller Programming

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE663
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 60 hp inom datavetenskap, inklusive kurser i datorarkitektur och imperativ programmering. Alternativt 120 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 60 hp inom elektroteknik, inklusive kurser i analog och digital elektronik, samt imperativ programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt konstruera och realisera ett inbyggt system baserat på en åttabitars enkapseldator, med hänsyn tagen till energiförbrukning och eventuella mjukvarufel,
 • programmera en enkapseldator i C, inklusive konfigurering av hårdvara och avbrottsrutiner,
 • hantera parallella processer med olika prioritet och realtidskrav utan hjälp av ett operativsystem,
 • välja datatyper och algoritmer lämpliga för arkitekturen och instruktionsuppsättningen för en given enkapseldator,
 • ge en detaljerad beskrivning av begränsningarna i den valda systemdesignen,
 • felsöka en enkapseldatorapplikation med hjälp av olika hjälpmedel.

Innehåll

Enkapseldatorers uppbyggnad och interna enheter, minnestyper. Anslutning av analoga och digital signaler, inklusive grunder i elektronik. Seriell kommunikation. Hårdvarunära programmering i C, drivrutiner, avbrottshantering. Hantering av parallella processer då operativsystem saknas, processprioritering, tidsanalys, tillståndsmaskiner.

Instruktions- och registeruppsättning samt adresseringsmoder för en given enkapseldatorfamilj.

Effektivitetsaspekter på olika datatyper och programkonstruktioner i C. Utvecklingsverktyg.

Planering och konstruktion av ett projekt baserad på en enkapseldator.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projekthandledning.

Examination

Muntlig tentamen (5 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift (2 hp). Skriftlig rapport (2 hp). Praktisk redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE723 Programmering av enkapseldatorer eller 1TM121 Grundläggande programmering av inbyggda system.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Datablad till kommersiella enkapseldatorer och övriga systemkomponenter. Övrigt material som tillhandahålls under kursens gång.