Kursplan för Självständigt arbete i teknisk fysik

Independent Project in Engineering Physics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE664
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förvärva, tillämpa och redovisa fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområden av relevans för tekniska fysiker,
 • självständigt identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • sammanställa, använda samt kritiskt tolka information från relevanta teknikområden,
 • redovisa sina resultat för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form,
 • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer,
 • skriftligt och muntligt presentera ett projekt på ett pedagogiskt sätt,
 • redogöra för grundläggande begrepp, utmaningar och möjligheter som relaterar till konceptet hållbar utveckling.

Innehåll

Studenten ska särskilt öva färdigheter i att planera projekt och genomföra projekt på utsatt tid.

En teoretisk del omfattar föreläsningar, projektarbeten i näringslivet eller vid lärosäte, muntlig- och skriftlig framställning och träning i kritisk granskning av andras arbeten. Kursen innefattar även ett hållbarhetsseminarium med förberedelse- och uppföljningsuppgift.

Det självständiga arbetet görs som projekt normalt bestående av högst 4 personer. En avsikt är att träna hur projekt planeras och genomförs i yrkeslivet. Projektet ska integrera, fördjupa och utveckla

studentens färdigheter inom något område som tidigare behandlats i utbildningsprogrammet. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv men även akademisk forskningsanknytning kan godtas.

Studenten själv väljer ämnesområde och studenten söker företrädesvis själv fram ett lämpligt projekt (motsvarande traditionella examensarbeten på kandidatnivå) i näringslivet.

Särskild vikt läggs vid träning i att kunna rapportera skriftligt genom att självständigt författa en hel eller del av en projektrapport som ska vara läsvärd för en relevant läsekrets. Arbetet redovisas både muntligt och skriftligt och studenten ska opponera på minst ett annat självständigt arbete.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupphandledning och seminarier. Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Största delen av kursen är projektarbete.

Examination

Skriftlig vetenskapligt formulerad rapport och muntlig presentation av denna. Muntlig opponering på annat självständigt arbete. Aktiv medverkan i seminarier.

Rapporten kan vara självständigt författad omfattande hela arbetet eller, vid grupprojekt, bestå av en gemensam rapport (det ska då framgå vad varje gruppdeltagare bidragit med och hur man har samarbetat). Rapporten ska ha en sammanfattning på svenska eller engelska som kan vara populärvetenskaplig eller ha formen av en exekutiv sammanfattning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Anvisningar för kursen självständigt arbete, särskilt utformning av projektplan och rapport, meddelas vid kursstart. Information finns också tillgänglig på kurshemsidan.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.