Kursplan för Elektroteknikens grunder II: Kretsteori

Basics of Electrical Engineering II: Electric Circuit Theory

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE667
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Genomgångna kurser i Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar samt Algebra och vektorgeometri/Algebra och geometri.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och utföra beräkningar på enklare elektriska kretsar för AC i stationärtillstånd,
 • använda ett Spice-baserat simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektriska AC kretsar,
 • analysera och utföra beräkningar på linjära och icke-linjära magnetiska kretsar,
 • självständigt uppvisa laborativa färdigheter med oscilloskop, funktionsgenerator och enklare elektriska kretsar.

Innehåll

Fokus på växelström/spänning. Komplexa tal, impedanser, induktiv- och kapacitiv reaktans, aktiv, reaktiv och skenbar effekt, lösningsmetoder för elektriska kretsar, mask- och nodanalys, Thévenins och Nortons teorem, resonans och filter, transformatorer, grundläggande trefassystem. Spice-baserad mjukvara. Linjära och icke-linjära magnetiska kretsar. Reluktansberäkningar, magnetiska storheter, magnetiska krafter. Laborationer utgör en betydande del av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) vid kursens slut samt individuella laborativa tentamina (2 hp) löpande under kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE644, Elektroteknikens grunder I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boylestad, Robert L. Introductory circuit analysis

  11. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst