Kursplan för Projektarbete i elektroteknik

Project Work in Electrical Engineering

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE668
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Genomgångna kurser i Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar samt Algebra och vektorgeometri/Algebra och geometri.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa tidigare och självständigt nyförvärvade kunskaper för att, i projektform och under handledning, bidra till att konstruera och realisera en lösning till en komplex elektroteknisk uppgift,
 • verifiera att en föreslagen lösning uppfyller en given specifikation,
 • själv söka information för att besvara en given frågeställning,
 • planera och genomföra såväl en kortare som en längre muntlig redovisning,
 • författa en teknisk rapport samt presentera de viktigaste resultaten på en poster.

Innehåll

Kursdeltagarna ska i projektform planera, genomföra och redovisa en förelagd ingenjörsmässig uppgift inom elektroteknik. Uppgiften kan utgöra en del av ett större projekt. Föreläsningar behandlar moment som är gemensamma för samtliga eller flertalet projektgrupper, bl.a. projektarbetsmetodik, presentationsteknik, rapportskrivning och informationssökning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer och projekthandledning.

Examination

Demonstration samt ämnesmässig muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete under kursens gång och vid kursens slut (9 hp). Aktivt deltagande i seminarier löpande under kursens gång samt skriftligt prov (med muntligt omprov) (3 hp). Redovisning av laborationer och inlämningsuppgift i LabVIEW-programmering (1 hp). För godkänt krävs godtagbar struktur och språklig nivå på den skriftliga slutrapporten (1 hp) och den muntliga slutredovisningen (1 hp) av projektarbetet.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE645, Elektroteknikens grunder II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Kompendier samt litteratur som fastställs individuellt i samråd med handledare.