Kursplan för Kontinuummekanik

Continuum Mechanics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE676
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mekanik II/Tillämpad mekanik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa tensorformalism,
 • behandla allmänna spännings- och deformationstillstånd i kontinuerliga material,
 • formulera och lösa specifika tekniska problem för förskjutning, töjning och spänning,
 • utföra experiment med spännings- och deformationstillstånd.
 • numeriskt modellera och analysera spännings- och deformationstillstånd hos enkla geometrier under godtycklig belastning i både fasta kroppar och vätskor.

Innehåll

Kartesiska tensorer. Det linjärt elastiska randvärdesproblemet. Randvillkor. Naviers ekvationer. Plana vågor.
Allmänna konserveringslagar för massa, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment.
Deformationstillståndet i ett kontinuum: Eulerbeskrivning och Lagrangebeskrivning, förskjutningsvektor, töjningstensor, huvudtöjningar, kompatibilitetsekvationer.
Spänningstillståndet i ett kontinuum : spänningsvektor, spänningstensor, huvudspänningar, rörelseekvationer.
Konstitutiva ekvationer: isotropt och anisotropt linjärt elastiskt material.
Newtonska vätskor: kompressibla och inkompressibla vätskor, Navier-Stokes ekvationer.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, räkneövningar och laborationer i datorsal.

Examination

Rapport över inlämningsuppgifter av teoretisk, analytisk och numerisk (datormodeller) karaktär (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.