Kursplan för Öppen fördjupningskurs i elektroteknik

Advanced Course on Topics in Electrical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE679
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 180 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 30 hp på avancerad nivå.

Mål

Syftet med denna kurs är att ge möjlighet till sådan fördjupning inom elektroteknik som inte täcks av det ordinarie kursutbudet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och presentera självständigt tillägnad kunskap i ett valt specialområde inom elektroteknik,
 • diskutera och utvärdera de centrala teserna i exempelvis böcker eller forskningsrapporter i det valda området,
 • i förekommande fall, tillämpa förvärvade kunskaper genom beräkningar eller simuleringar av konkreta exempel.

Innehåll

Fastställs individuellt i samråd med kursansvarig lärare och den handledare som utses för studenten.

Undervisning

Självstudier och handledning. Deltagande i kurser på forskarnivå eller seminarier kan ingå.

Examination

Fastställs individuellt av kursansvarig lärare. De examinationsformer som kan förekomma är skriftlig tentamen, muntlig examination och skriftlig sammanfattning av innehåll i böcker eller forskningsrapporter, skriftlig och muntlig presentation av utförda tillämpningsuppgifter. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Fastställs individuellt av kursansvarig lärare och den handledare som utses för studenten.