Kursplan för Trådlösa gränssnitt för Internet of things

Wireless Interfaces for Internet of Things

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE680
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektromagnetism II och Elektronik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för några användningsområden för Internet of Things,
 • utvärdera olika tillämpningar av Internet of Things,
 • redogöra för begränsningar som det trådlösa gränssnittet (radio och antenn) sätter när det gäller kommunikationen inom Internet of Things,
 • konstruera, realisera och utvärdera trådlösa gränssnitt för enkla system inom Internet of Things.

Innehåll

Historien bakom Internet of Things. Tillämpningsområden, spec. kroppsnära nätverk och andra svåra miljöer. Konstruktion av trådlösa gränssnitt för sensorer: transmissionsledningar, antenner, förstärkare, blandare och basbands-kretsar. Robust överföring och hur kan gränssnittet optimeras för detta. Säker överföring och den privata sfären. Biologiska effekter för kroppsnära mikrovågssignaler. Konstruktionsuppgift.

Undervisning

Föreläsningar och handledning.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination vid kursens slut samt redovisning av konstruktionsuppgift. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Kompendier och tidskriftsartiklar.