Kursplan för Automatiserings- och robotteknik

Automation and Robot Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE686
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2020
 • Behörighet: 60 hp inom ingenjörsprogram.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra i detalj för hur industriella robotsystem är uppbyggda, fungerar och används,
 • redogöra i detalj för uppbyggnaden och funktionen hos robotverktyg, inklusive drivdon, mekanik och sensorer,
 • redogöra för övriga delar som ingår i ett automatiserat tillverkningssystem, inklusive processtyrning, detaljflöden, maskinsäkerhet och personsäkerhet,
 • redogöra för datorstödda produktionshjälpmedel och datakommunikation inom ett industriellt robotnätverk.
 • urskilja och analysera grundläggande frågeställningar inom hållbar industriell utveckling ur ett automatiseringsperspektiv,
 • genomföra och redovisa en förenklad automationsuppgift med en industrirobot, inklusive förstudie, online- och offline-programmering och utvärdering av resultatet, utgående från given kravspecifikation.

Innehåll

Grunderna i industriellt automationssystem speciellt flexibla tillverkningssystem. Industriell robotteknik med sensorer och sensorsystem. Mekanisk struktur, drivsystem, precision och repeterbarhet hos en industrirobot. Användning av industrirobotar. Programmering av industrirobotar. Simuleringsverktyg för offline-programmering av industrirobotar. Integrering i produktionssystem. Produktionsstyrning inom industriella nätverk. PLC-programmering. Säkerhetsaspekter vid automation. Ekonomiska, produktionstekniska och arbetsmiljörelaterade frågeställningar vid robotautomation. Hållbar utveckling ur ett automationsperspektiv.

Undervisning

Föreläsningar, projekthandledning, seminarier, laborationer och studiebesök.

Examination

Länkade laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter (2 hp), samt skriftlig tentamen (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020