Kursplan för Elkraftteknisk mätteknik

Electric Power Measurement Technique

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE690
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inkl. Elektronik, Elektroteknikens grunder III och Elkraftteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda olika mättekniska metoder inom elkrafttekniken,
 • planera och genomföra experimentell bestämning av relevanta elkrafttekniska
  storheter,
 • tillämpa relevanta mätstandarder,
 • analysera och presentera mätdata.

Innehåll

Mätvärdesanalys och statistiska metoder inom ingenjörsvetenskap. Försöksplanering.
Bryggkopplingar - resistiva, kapacitiva , induktiva. Balanseringsmetoder - med och utan dator, nollmetoder. Faslåsta förstärkare, VCO, "Smarta" G(s)-kopplingar inom mättekniken.
Mätning av storheter under varierande temperatur och tryck - kompenseringar.
Mätning av stora växel- och likströmmar - olika kalibreringar och standarder, driftströmmar och felströmmar.
Mätning av höga växel- och likspänningar - olika kalibreringar och standarder, driftspänning och överspänningar. Mätningar av effekt (aktiv/reaktiv) och energi - standarder och kalibreringar, fasskift.
Mätteknik rörande isolationsmaterial, laddningar, e-fält, dipol-moment, tanDelta - standarder och kalibereringar. Mätteknik rörande ledarmaterial, resistivitet, konduktivitet och övergångsresistans, samt magnetiska material - magnetiska förluster av olika typer.

Undervisning

Laborationer med integrerade föreläsande moment.

Examination

Laborationstentamen med skriftlig examination av teoretiska moment. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.