Kursplan för Elektriska framdrivningssystem

Electric Propulsion Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE692
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inkl. Elkraftteknik och Kraftelektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Syftet med denna kurs är att sprida kunskap om olika typer av elfordon och de olika komponenterna i sådana system. Tyngdpunkten i kursen handlar om framdrivningssystem: elmotor och kontroll.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • generera en PWM-signal med hjälp av en enkapseldator
 • använda en enkapseldator för analog samt digital mätning
 • förklara hur ett antal industriella sensorer fungerar
 • använda de digitala kommunikationsprotokollen I2C och SPI
 • modellera termiska förluster i en växelriktare
 • förklara hur en BLDC-motor fungerar
 • använda kraftelektronik för styrning av en BLDC-motor

Innehåll

Enkapseldatorers uppbyggnad, timers och interrupts. Digital kommunikation (I2C och SPI). Analog till digital konvertering. 
Industriella sensorer (hall-effekt, ultraljud, temperatur). Termiska förluster i halvledare (dioder/IGBT/ MOSFET). Användning av kraftelektronik för motorkontroll. Funktion och styrning av elektriska motorer (DC/BLDC).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projekthandledning.

Examination

Skriftig tentamen (3 hp), skriftlig rapport (1 hp) samt demonstration av projektuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls av läraren.