Kursplan för Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science

Nanotechnology for Industrial Applications in Life Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE698
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och analysera problem kring definitioner och terminologi inom nanoteknikområdet för olika områden inom life-sciences samt relatera dessa till regulatoriska aspekter,
 • tillämpa och beskriva de vanligaste bottom-up och top-down processerna för syntes av nanomaterial samt, med tillgång till begränsad information, välja lämplig process för en given applikation,
 • välja lämplig karakteriseringsmetod och självständigt använda relevanta karakteriseringsverktyg för att tillämpa denna på en given applikation,
 • redogöra för komplexa hälso- och miljömässiga riskfaktorer förknippade med nanopartiklar och hur olika risker kan utvärderas,
 • ge exempel på internationella och nationella industriella tillämpningar och utvecklingsprojekt där nanoteknik används inom life-science området, samt vetenskapligt förklara varför nanoteknik är en viktig förutsättning för dessas genomförande.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande förståelse för hur nanomaterial och nanoteknik kan användas för att utveckla nya material, produkter och metoder för industriella tillämpningar inom ett brett life-science område, samt ge studenterna en grund för att kunna arbeta med syntes, karakterisering, tillämpningar och säkerhet relaterade till nanomaterial och nanostrukturer i industriella nanoteknologiska utvecklingsprojekt.

Introduktion till nanovetenskap och nanoteknik. Syntes av nanomaterial: bottom-up vs. top-down strategier. Karakterisering av nanomaterial: nanopartikelstorlek- och ytladdningskarakterisering, analys av nanoporösa material, elektronmikroskopi och AFM. Säkerhet och riskfaktorer förknippade med nanomaterial. Karakterisering av cell- och blodtoxicitet av nanomaterial. Formuleringsstrategier för nanomaterial avsedda som läkemedelsbärare. Diagnostik, teranostik (terapimetoder kombinerade med diagnostiska verktyg), och avbildning med hjälp av nanoteknologi. Nanomedicin och nanokosmetik för hudtillämpningar. Nanoteknik för gene delivery. Protein-baserade nanomaterial och nanostrukturer.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och laborationer. De laborativa uppgifterna utformas och laborationsgrupperna sätts samman för att utnyttja den heterogena studentgruppens förkunskaper.

Examination

Aktivt deltagande i alla seminarier och muntlig tentamen i form av öppet seminarium i mindre grupper (4 hp). Skriftlig redovisning av laboration (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium, Avd för nanoteknologi och funktionella material, Inst för teknikvetenskaper, Uppsala universitet Extra fördjupningslitteratur: