Kursplan för Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar

Basics of Electrical Engineering I: Components and Circuits

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE704
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och utföra beräkningar på enklare elektriska kretsar för DC (likström) i stationärtillstånd, med hjälp av Ohms och Kirchhoffs lagar,
 • använda nod- och maskanalys för beräkningar på stora elektriska nät för DC,
 • använda ett Spice-baserat simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektriska kretsar,
 • visa laborativa färdigheter genom att använda oscilloskop, funktionsgenerator och multimeter för mätning av elektriska storheter,
 • visa laborativa färdigheter genom att planera och genomföra experiment för att verifiera beräknade resultat.

Innehåll

Ström och spänningskällor (oberoende och beroende), Ohm's lag, Kirchhoffs lagar, serie- och parallellkoppling. Y-Delta transformering. Thévenins och Nortons teorem, nod- och maskanalys. OP-förstärkare. Spice-baserad mjukvara. Mätinstrument och mätningar av elektriska storheter. Resistans, kapacitans och induktans. Ett stort antal laborationer utgör en betydande del av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och individuell laborativ tentamen (2 hp) vid kursen slut. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE665, Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar eller 1TE644, Elektroteknikens grunder I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Boylestad, Robert L. Introductory circuit analysis

  13. Rev. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2015

  Se bibliotekets söktjänst