Kursplan för Ekonomiska aspekter på solenergi

Economical Aspects on Solar Energy

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE712
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera ekonomiska risker och möjligheter för ett utvecklande och tillverkande företag i solcellsbranschen, med hänsyn tagen till tekniska utmaningar, politiska beslut, konkurrenssituation och råvarutillgång,
 • föreslå energi- och kostnadseffektiva lösningar för installation och drift av solcellsanläggningar,
 • kritiskt utvärdera olika solenergisystem, t.ex. plusenergihus eller hybridsystem, med avseende på förväntade totalkostnader per kWh,
 • redogöra för förutsättningar och omfattning av solenergianvändning på global nivå och förklara varför den geografiska fördelningen av solenergiinstallationer ser ut som den gör.

Innehåll

Solcells-, solvärme och hybridsystem - tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska aspekter. Installation av solenergisystem i befintliga och nya miljöer. Globalt perspektiv på solenergi.
Fallstudier: solcellsföretag - från forskning till försäljning, införande av solenergi i flerfamiljshus.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga presentationer av fallstudier och projekteringsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE028 eller 1TE206, Solenergi - teknik och system.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Material som tillhandahålls under kursens gång.