Kursplan för Högspänningsteknik

High Voltage Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE716
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inkl. Elektromagnetism II, Beräkningsvetenskap II/CAD med FEM. Elkraftteknisk mätteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara olika högspänningskällor och när de används,
 • beräkna elektriska fält och analysera dessa med COMSOL Multiphysics,
 • beskriva och förklara elektriska genomslag i material,
 • beskriva elektrisk överspänning,
 • beräkna, konstruera och värdera en högspänningskonstruktion med avseende på elektriska fält, material utifrån en isolationskoordinering.

Innehåll

Högspänningsgenerering, beräkning av elektriska fält och dimensionering med COMSOL Multiphysics, elektriskt genomslag i gaser, fasta material och dielektriska vätskor, elektrisk överspänning och isolationskoordinering. Mätning av elektrisk hållfasthet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgift med COMSOL Multiphysics.  
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Kuffel, E.; Kuffel, J.; Zaengl, W. S. High voltage engineering : fundamentals

  2nd ed.: Oxford: Newnes, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk