Kursplan för Programmering av enkapseldatorer

Microcontroller Programming

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE723
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive kurser i elektronik eller datorarkitektur, samt imperativ programmering som t ex Programmeringsteknik II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • programmera en enkapseldator i C, inklusive konfigurering av hårdvara och avbrottsrutiner,
 • hantera parallella processer med olika prioritet utan hjälp av ett operativsystem,
 • redogöra för valet av datatyper och algoritmer med hänsyn till begränsade resurser,
 • ge en detaljerad beskrivning av begränsningarna i den valda systemdesignen,
 • felsöka en enkapseldatorapplikation med hjälp av olika hjälpmedel.

Innehåll

Enkapseldatorers uppbyggnad och interna enheter, minnestyper. Anslutning av analoga och digital signaler, inklusive grunder i elektronik. Seriell kommunikation. Hårdvarunära programmering i C, drivrutiner, avbrottshantering. Hantering av parallella processer då operativsystem saknas, processprioritering, tidsanalys, tillståndsmaskiner. Instruktions- och registeruppsättning samt adresseringsmoder för en given enkapseldatorfamilj. Effektivitetsaspekter på olika datatyper och programkonstruktioner i C. Utvecklingsverktyg och felsökning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE663.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Datablad och application notes på webben, samt utdelat kursmaterial.