Kursplan för Programmering av enkapseldatorer

Microcontroller Programming

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE723
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 5 hp inom elektronik och/eller datorarkitektur. Kurs i imperativ programmering som t ex Programmeringsteknik II ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • programmera en enkapseldator i C, inklusive konfigurering av hårdvara och avbrottsrutiner,
 • hantera parallella processer med olika prioritet utan hjälp av ett operativsystem,
 • redogöra för valet av datatyper och algoritmer med hänsyn till begränsade resurser,
 • ge en beskrivning av begränsningarna i den valda systemdesignen,
 • felsöka en enkapseldatorapplikation med hjälp av olika hjälpmedel.

Innehåll

Enkapseldatorers uppbyggnad och interna enheter, minnestyper. Anslutning av analoga och digital signaler, inklusive grunder i elektronik.

Seriell kommunikation. Hårdvarunära programmering i C, drivrutiner, avbrottshantering. Hantering av parallella processer då operativsystem saknas, processprioritering, tidsanalys, tillståndsmaskiner. Instruktions- och registeruppsättning för en given enkapseldatorfamilj.

Effektivitetsaspekter på olika datatyper och programkonstruktioner i C. Utvecklingsverktyg och felsökning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Praktisk redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE663.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Datablad och application notes på webben, samt utdelat kursmaterial.