Kursplan för Analys av eldistributionsnät

Analysis of Power Distribution Grids

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE726
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive Elkraftteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra beräkningar på obalanserade system,
 • beskriva och kritiskt analysera distributionsnätets uppbyggnad och funktion, standarder och elkvalitet,
 • utföra en grundläggande dimensionering av ett eldistributionsnät utifrån centrala designparametrar,
 • beskriva och diskutera statistiska metoder för att ta fram lastprofiler och lastprognoser samt för att analysera tillförlighet,
 • utföra en systemanalys av ett distributionsnät med olika beräkningsprogram såsom exempelvis Matpower, openDSS eller PSS/E.

Innehåll

Obalanserade laster, distributionssystem, lastmodellering, lastprognoser, skydd, selektivitet, standarder, elkvalitet, spänningsstabilisering och integration av förnybara energikällor. Systemanalys av ett distributionsnät med olika beräkningsprogram såsom exempelvis Matpower, openDSS eller PSS/E.

Undervisning

Föreläsningar, datalaborationer och handledning av projekt.

Examination

Skriftlig redovisning av projekt (3 hp). Datalaborationer (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Department of Energy, "The Smart Grid: An Introduction", at http://energy.gov/oe/downloads/smart-grid-introduction-0