Kursplan för Industriell ekonomi

Industrial Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE743
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci/medicin.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer,
 • tolka årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i industriföretag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal i dessa,
 • förklara hur strategisk planering, ledarskap, ekonomisk styrning, entreprenörskap, organisation, produktion och lärande fungerar i ett industriföretag,
 • förklara hur industriföretaget marknadsför och prissätter sina produkter,
 • förklara hur företaget verkar i sin omvärld.

Innehåll

Volymanalys, produktkalkylering, investeringsbedömning, redovisning och bokföring, budgetering, finansiering, finansiell analys, prissättning samt ekonomistyrning behandlas som stöd för och kring beslutsfattandet. Inblickar i företaget och dess omvärld, ledarskap, entreprenörskap, organisation, strategisk planering, lärande och marknadsföring ges för förståelse av det industriella företagets förutsättningar.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig hemtentamen med muntlig redovisning. Skriftliga inlämningsuppgifter för högre betyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ​kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kullvén, Håkan Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco industriteknik

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kursboken finns på svenska och engelska.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kullvén, Håkan Management of an industrial company : Atlas Copco industrial technique

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kursboken finns på svenska och engelska.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kurslitteratur i form av pdf, samt länkar till filmat material och artiklar, tillhandahålls genom kurshemsidan.