Kursplan för Industriell ekonomi

Industrial Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE743
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  15 hp inom teknik/naturvetenskap. Introduktionskursen för ett av fakultetens program ska vara genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer,
 • tolka årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i industriföretag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal, budget och hållbarhetsanalys i dessa,
 • förklara hur det industriella företaget kan organiseras och styras,
 • förklara företagets värdeskapande processer, hur företaget kan prissätta sina produkter och hur det verkar i sin omvärld,

Innehåll

Volymanalys, produktkalkylering, investeringsbedömning, redovisning och bokföring, budgetering, finansiering, finansiell analys, prissättning samt ekonomistyrning behandlas som stöd för och kring beslutsfattandet. Inblickar i företaget och dess omvärld, ledarskap, entreprenörskap, organisation, strategisk planering, lärande och marknadsföring ges för förståelse av det industriella företagets förutsättningar.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen. Skriftliga inlämningsuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ​kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kullvén, Håkan Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco industriteknik

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kursboken finns på svenska och engelska.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kullvén, Håkan Management of an industrial company : Atlas Copco industrial technique

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kursboken finns på svenska och engelska.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kurslitteratur i form av pdf, samt länkar till filmat material och artiklar, tillhandahålls genom kurshemsidan.