Kursplan för Elektriska transmissionssystem

Electrical Power Transmission Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE744
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-08-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Transformmetoder och  Elektroteknikens grunder III: Fältteori. Elkraftteknik ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera elkraftsystemet och elnätets struktur,
 • redogöra för modeller av trefas krafttransformatorer, transmissionsledningar, belastningar och reaktiv kompenseringsutrustning,
 • beräkna symmetriska och osymmetriska felströmmar,
 • utföra statiska beräkningar avseende spänningsnivåer, förluster och lastflöden i elektriska kraftnät, i enklare fall manuellt, för mera komplexa fall med hjälp av för syftet avsedd programvara,
 • redogöra för ställverks funktion, deras topologi och ingående komponenter.

Innehåll

Komponenter: De viktigaste komponenterna i kraftsystemet, från kraftverket till konsumenten, beskrivs till uppbyggnad och funktion. Speciellt tas långa transmissionsledningar och vågekvationen upp.
Systemrepresentation: Enlinjeschema och symmetriska komponenter används för att beskriva kraftsystemet. Normering med per unit-systemet införs för jämförelse av storheter mellan olika spänningsnivåer eller märkeffekter. Karakteristika som kortslutningseffekt och -impedans beskrivs.
Systemegenskaper: Både normal drift och onormala tillstånd såsom kortslutning och osymmetri studeras. Dator används för bland annat statiska simuleringar och lastfördelningsberäkningar. Reglering av spänning, frekvens, aktiv och reaktiv effekt visas. Reläskydd och selektivitet beskrivs.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök och datorbaserad labb.

Examination

Skriftliga tentamina (4 hp). Inlämningsuppgifter från datorbaserad labb (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Glover, J. Duncan; Sarma, Mulukutla S.; Overbye, Thomas J. Power system analysis and design

  4. ed.: Toronto, Ontario: Thomson Learning, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst