Kursplan för Laborativ elkraftteknik med mättekniska tillämpningar

Laboratory Course in Electrical Power Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE745
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-08-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap. Elkraftteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • mäta utvecklade aktiva och reaktiva effekter i synkrongeneratorer, transformatorer och transmissionsledningar,
 • mäta förluster i synkrongeneratorer, transformatorer och transmissionsledningar,
 • redogöra för mättekniska grundbegrepp och givarteknologier,
 • redogöra för delarna i ett generellt mätsystem,
 • beräkna mätnoggrannhet,
 • utföra grundläggande statistisk analys av mätdata,
 • redogöra för hur påverkan av störningar och brus på mätresultatet kan minimeras.

Innehåll

Mättekniska grundbegrepp: precision, repeterbarhet och reproducerbarhet.
Mättekniska metoder: fyrpolsmätning, mätbryggor, fasmätning, mätning av reaktiv och aktiv effekt.
Givare: kapacitiva, resistiva, magnetiska, piezoelektriska, optiska samt Halleffekt.
Mätnoggrannhet: systematiska fel och slumpmässiga fel.
Statistisk analys: medel och medianvärde, standardavvikelse och varians, olika feldistributioner. Relevanta normer och standarder.

Undervisning

Laborationer, föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Kontinuerlig laborativ examination (3 hp) samt skriftlig tentamen (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Morris, Alan S.; Langari, Reza. Measurement and Instrumentation : Theory and Application.

  Burlington: Elsevier Science, 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderad fördjupningslitteratur