Kursplan för Digital kommunikation

Digital Communications

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE747
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-11-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Signaler och system samt Sannolikhet och statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur information överförs från en källa till en mottagare,
 • redogöra för hur kvaliteten hos den mottagna informationen mäts,
 • redogöra för några viktiga modulationsmetoder,
 • redogöra för de viktigaste egenskaperna hos kanalkoder samt kunna välja en lämplig kod för en given tillämpning,
 • analysera kapaciteten hos en kommunikationskanal med givna statistiska egenskaper såsom Rayleighfädning eller log-normal skuggfädning,
 • bestämma modulation och sändareffekt för given radiokanal och prestandakrav och kunna utnyttja diversitetsbaserad eller adaptiv sändningsteknik,
 • redogöra för egenskaper hos de olika huvudprinciperna för multipel access,
 • konstruera förslag till radioresurstilldelning i cellulära system under givna systemkrav.

Innehåll

Formatering: sampling och kvantisering. Basbands- och passbandssignalering. Tekniker för modulation och demodulation: pulsamplitud-modulation, fasskiftmodulation, frekvensmodulation och kvadratur-amplitud modulation. Felkällor: termiskt brus, interferens och intersymbolinterferens. Matchad filtrering, pulsformning och kanalutjämning. Optimal detektion. Felprestanda och bandbreddseffektivitet. Kanalkodning: Linjära block-koder och faltningskoder. Struktur hos kodare och avkodare. Kodernas egenskaper och förmåga att upptäcka och korrigera fel. Jämförelse mellan olika metoder för modulation och kodning. Felsannolikhet, fördröjning och utnyttjad bandbredd. Avvägningar mellan utsänd effekt och utnyttjad bandbredd. Radiokanaler: Länkbudget, fädning, flervägsutbredning. Diversitetsbaserad transmission och adaptiv transmission. Ortogonal frekvens-multiplexing. Fleranvändarsystem: Frekvensmultiplex, tidsmultiplex och kodmultiplex. Radio-resurshantering: Strategier och algoritmer för schemaläggning av paketdata över trådlösa fädande länkar; avvägning mellan servicekvalitet och maximal överföringshastighet. Systemarkitekturer: cellulära system, interferenshantering. Orientering om dagens teknik för trådlösa system: GSM, WCDMA, LTE, WLAN, digital-TV.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp). Inlämningsuppgifter (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Goldsmith, Andrea Wireless communications

  Cambridge ; a New York: Cambridge University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk