Kursplan för Elektriska nätet som system

Analysis of Electric Power Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE754
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Reglerteknik I och grundkurs i elkraftteknik, t.ex. Elkraftteknik eller Elektromagnetism och elkraftteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera elkraftsystemet och elnätets struktur ur ett helhetsperspektiv,
 • utföra beräkningar på hopkopplade komplexa elektriska nät med multipla källor och laster vad avser stabilitet, förluster och lastflöden,
 • analysera effekten av olika tekniska lösningar för stabilisering,
 • redogöra för olika regleringsprinciper,
 • analysera elnätet ur ett sårbarhetsperspektiv,
 • resonera om uppkomst och dämpning av nätpendlingar,
 • redogöra för kompenseringsprinciper och utrustning,
 • redogöra för anslutning till elnätet av distribuerade och nya förnybara källor,
 • redogöra för ställverk och kopplingsutrustning.

Innehåll

Transmissionsnätet och distributionsnätets struktur. Lastflöden och förluster. Ställverk och kopplingsutrustning. Elmarknaden. Introduktion av förnybara källor på elnätet. Stabilitets- och regleringsmetoder. Spännings-, frekvens- och småsignalstabilitet. Kompensationsutrustning och transmission av högspänd likström (HVDC). Flexibla transmissionssystem för växelström (FACTS), reaktiv effektkompensering med Static VAr compensator (SVC) och Static synchronous compenstor (STATCOM). Tillgänglighet och sårbarhet.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, gästföreläsningar, laborationer, studiebesök, redovisningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp). Laborationer (3 hp). Designrapport på engelska (2 hp).

 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE648 Elkraftteknik, 1TE671 Elektriska transmissionssystem, 1TE213 Elektriska nätet som system eller 1TE700 Elkraftsystemanalys.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.