Kursplan för Materialvetenskap för medicinsk teknik

Materials Science for Biomedical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE758
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för alla materialklasser,
 • göra kvalitativa jämförelser mellan material,
 • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller,
 • redogöra för olika provningsmetoder av material,
 • redogöra för krav som ställs på implanterbara material,
 • redogöra för vanligast använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial.

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Materialprovning. Elastisk och plastisk deformation, härdningsmekanismer, sprickinitiering, brott och utmattning. Egenskaper för tekniska material inom alla materialklasser. Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och handledning av projektuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE606 Konstruktionsmaterial.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Callister, William D.; Rethwisch, David G. Fundamentals of Materials Science and Engineering : an integrated approach

  5. ed., International student version: Hoboken, N.J.: Wiley, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk