Kursplan för Tillämpad mekanik II

Applied Mechanics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE761
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F, Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-14
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Flervariabelanalys. Tillämpad mekanik I/Mekanik II.

 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar med tonvikt på axisymmetriska roterande strukturer,
 • analysera dynamik genom att ställa upp och analysera modeller för olika föremåls rörelse matematiskt, experimentellt eller m.h.a. simulering,
 • analysera egenfrekvensers betydelse på dynamiska förlopp och kopplade svängningar och ha insikt om hur egenfrekvenser kan modifieras i en design,
 • analysera induktionsfenomen och friktion vid tidsvarierande magnetflöden,
 • översiktligt redogöra för olika metoder att styra mekaniska system,
 • översiktligt redogöra för några relevanta maskinelement,
 • genomföra simuleringar och fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Tredimensionell rörelse för dynamik hos mekaniska system. Accelererade referenssystem. Eulers lagar för stelkropp. Orientering om friktionsförluster. Översiktligt om Lagrange´s ekvationer och minimeringar. Kopplade svängningar, exempelvis orsakade av elasticitetsegenskaper hos rotationsaxel. Rotordynamik. Analys av egenfrekvenser och varvtal med Campbelldiagram. Induktion i generatorer och motorer samt dess koppling till mekaniska egenskaper. Orientering om maskinelement (leder, axlar m.m.), materialval och reglerstyrning av dynamiska system. Introduktion till robotmekanik med rörelsestyrning i 3D. Variabler för att beskriva stelkroppsrörelse (Eulervinklar, kvaternioner).

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök som illustrerar aktuell utveckling inom mekanik (3d-skrivare, "robotiserade" system m.m.).

Övning med multifysikalisk simuleringssverktyg.

Laboration med industrirobot.

Laboration med accelererat referenssystem.

Examination

Laborationsrapport med muntlig och skriftlig redovisning (2hp), skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bedford, Anthony; Fowler, Wallace L.; Ahmad, Yusof. Engineering mechanics. : Dynamics

  5th ed. in SI units.: Singapore: Prentice Hall, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst