Kursplan för Kraftelektronik II

Power Electronics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE766
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 10 hp på avancerad nivå. Genomgången Kraftelektronik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och konstruera isolerade DC-DC-omvandlare och redogöra för deras styrning/reglering,
 • analysera och konstruera switchade DC-AC spänningsomvandlare,
 • analysera övertoner för olika pulsbreddsmodulering (PWM) switch-tekniker,
 • redogöra för olika topologier för flerstegsväxelriktare,
 • analysera resonanta omvandlare,
 • uppskatta förluster i kraftelektroniska komponenter och dimensionera kylfläns.

Innehåll

DC-DC-omvandlare: Flyback, Forward och Fullbryggs-omvandlartopologier, funktionella principer, vågformsanalys, simuleringsstudier, styrning. DC-AC-omvandlare: Introduktion av olika omriktartyper, spänningsstyv (VSI), och strömstyv (CSI), halv- och fullbryggs VSI topologier, unipolär och bipolär PWM schema, övertonsanalys för olika PWM switchtekniker. Flerstegsväxelriktare: Användningsområden, topologier, karaktäristik för olika typer, diode-clamped-typ och kaskad-typ, principer och tillämpningar. Resonanta omvandlare: topologier, karaktäristik för spänningslös och strömlös switching. Thermal management: förluster i komponenter och dimensionering av kylfänser.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorsimuleringar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) samt redovisning av laborationer (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019