Kursplan för Reglerteknik EI

Automatic Control for Electrical Engineers

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE767
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2020
 • Behörighet: 60 hp, inklusive Transformmetoder och Beräkningsvetenskap I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur PID-regulatorer och lead-lagkompensering fungerar, samt kunna utföra teoretiska beräkningar på reglersystem där dessa ingår,
 • utvärdera reglersystem med avseende på stabilitet och snabbhet samt välja lämpliga reglerparametrar för ett givet system,
 • redogöra för hur enkla regulatorer kan diskretiseras och hur valet av samplingsfrekvens påverkar reglersystemets stabilitet.

Innehåll

Grundläggande reglertekniska begrepp som tex återkoppling. Tidskontinuerliga och tidsdiskreta regulatorer av PID-typ och lead-lagkompensering. Stegsvar och frekvenssvar, Bode- och Nyquistdiagram. Metoder för stabilitetsanalys. Identifiering av enkla processmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och laborationer (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter reglerteknikdelen av den tidigare kursen 1TE672 mät- och styrsystem och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020