Kursplan för Projekt i mät- och styrsystem

Project in Measurement and Control Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE768
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap. Analog elektronik, Beräkningsvetenskap I, grundkurs i statistik, grundkurs i reglerteknik, Grafisk programmering i LabVIEW.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • konstruera och realisera en mät- och styrtillämpning i LabVIEW, givet en delvis ofullständig specifikation från en beställare,
 • skriftligt redovisa en genomförd konstruktionsuppgift, på engelska, med särskild betoning på uppfyllande av kravspecifikationen. 

Innehåll

Design och realisering av ett reglersystem i LabVIEW utifrån delvis ofullständiga specifikationer. Signalkonditionering och anpassningskretsar för sensorer och aktuatorer. Rapportskrivning på engelska.

Undervisning

Föreläsningar samt projekthandledning.

Examination

Demonstration och muntlig redovisning av fungerande konstruktionsuppgift (4 hp) samt skriftlig redovisning av densamma på engelska (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter projektdelen av den tidigare kursen 1TE672 mät- och styrsystem och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Utdelat material