Kursplan för Innovationsledning och entreprenörskap

Innovation Management and Entrepreneurship

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE769
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad bioteknik A1F, Teknik A1F, Hållbar utveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  130 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 10 hp på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall få en god förståelse för principerna bakom forskning och utveckling (FoU) och innovationsledning i större etablerade företag samt i mindre nystartade företag. Fokus ligger på företag verksamma inom bioteknik och naturresursområdet.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera och värdera hur olika affärsutvecklingsprocesser går till,
 • kritiskt analysera olika utmaningar och krav på management och styrelse/ägare i olika utvecklingssituationer,
 • redogöra för och värdera betydelsen av en affärsplan, hur den kan utformas och tillämpas för en teknisk utvecklingsidé,
 • i grupp planera och genomföra ett affärsutvecklingsprojekt,
 • redogöra för och diskutera grunderna för det industriella rättskyddet, värdera och kommentera dess betydelse för företag i olika utvecklingssituationer, särskilt för företag verksamma inom bioteknik eller naturresursområdet,
 • resonera och kritiskt värdera olika förutsättningar under vilka en teknisk affärsidé kan utvecklas till en innovation.

Innehåll

Olika steg i en affärsutvecklingsprocess baserad på tekniska (innovativa) idéer eller nya, interna eller externa, forskningsresultat. Härvid behandlas de krav på ledning och ägare som möter det forskningsintensiva företaget samtidigt som hinder och möjligheter i arbetet att föra en idé till marknaden behandlas. Kursen har ett fokus på FoU och innovationsprocesser i det etablerade, större företaget samt i det nystartade, entreprenöriella företaget. Förutom teoretiska kunskaper om innovationsprocesser kommer olika verktyg för att genomföra ett projekt att identifieras och behandlas.

I kursen ingår följande moment:

Affärsidé, affärsplan, affärsutveckling

Tidig marknadskoppling

Finansiering av FoU i olika affärssammanhang

Krav på management i olika utvecklingsfaser

Belöningssystem i kunskapsföretag

Strategiska allianser

Industriellt rättsskydd och dess roll i forskningsbaserade utvecklingsprojekt

FoU och innovationsledning i företag verksamma inom bioteknik och hantering av naturresurser

Undervisning

Webföreläsningar, hemuppgifter, workshops, projektarbete, gästföreläsning(ar).

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp). Skriftliga redovisningar av projekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar och andra texter som distribueras av lärarna