Kursplan för Analog elektronik

Analogue Electronics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE770
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Elektroteknikens grunder II: Kretsteori, samt Funktionslära för ingenjörer/Envariabelanalys.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beräkna förstärkningen för en resistiv OP-krets med negativ återkoppling,
 • analysera och syntetisera första ordningens filter (kapacitiva) med Bode-diagram; både passiva och spänningsmotkopplade OP,
 • analysera och syntetisera vilopunkten (GE, GC och GB för bjt och GS, GD och GG för MOS) för transistorer (likströmsegenskaper och signalparametrar),
 • rita och tillämpa signalschema för transistorkretsar enligt ovan för att bestämma in- och utresistans, bandbredd och förstärkning,
 • analysera och syntetisera Wien- och fasskiftsoscillatorn,
 • beräkna maximal förlust- och uteffekt för Klass A, Klass B och Klass AB-steg för en sinusformad spänning
 • analysera utspänning och uteffekt av ett linjärt spänningsaggregat uppbyggt av en OP och en zenerdiod
 • använda simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.

Innehåll

Operationsförstärkare, dioder, bipolära och fälteffekt (FET) transistorer, transistorförstärkare, analoga oscillatorer, kylflänsar, frekvensegenskaper hos grundläggande komponenter och kretsar, framtagning av mönsterkort, lödning av kretskort, regulatoriska krav för CE-märkning.Termisk resistans och kylning; principer för mönsterkortsdesign.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, handledning, grupparbeten och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen, 5 hp. Inlämningsuppgifter 5 hp.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medräknas i examen tillsammans med 1TE646 Elektronik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019