Kursplan för Digital elektronik

Digital Electronics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE771
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Genomgången kurs Analog elektronik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ​räkna med talbaserna 2, 8, 16 och BCD-kod (binärkodat decimalt),
 • designa en minimerad kombinatorisk krets som löser logiska problem,
 • designa en minimerad sekvenskrets som löser logiska problem,
 • redogöra för uppbyggnaden av en logisk grind,
 • redogöra för principerna för programmerbara kretsar,
 • redogöra för principerna för analog-digital (AD)- och digital-analog DA-omvandling,
 • designa synkrona sekvensnät med flödesdiagram,
 • designa sekvensnät för programmerbara logikkretsar (PLD)-kretsar,
 • programmera en PLD typ FPGA (Field-Programmable Gate Array).

Innehåll

Talsystem och koder, 2-komplement, logiska grindar, Boolesk algebra, kombinatoriska kretsar, minneselement, sekvenskretsar, finita automater, grinduppbyggnad med transistorer (CMOS), programmerbara kretsar, mikrodator, AD- och DA-omvandling.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, handledning och seminarier.

Examination

Laborationer (1 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).


Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medräknas i examen tillsammans med 1TE646 Elektronik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.