Kursplan för Utredningsmetodik för ingenjörer

Investigative Methodologies for Engineers

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE780
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 105 hp inom högskoleingenjörsprogram
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de viktigaste vetenskapliga forskningsteorierna, samt identifiera inom området grundläggande begrepp, metoder och modeller,
 • redogöra för och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt, omfattande problemformulering, metodval, datainsamling, data- och resultatanalys, samt referenshantering,
 • planera och genomföra ett självständigt utredningsarbete för ett givet teknologiskt problem,
 • muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera information, problem och lösningar i dialog och samverkan med olika grupper,
 • kritiskt och självständigt granska och opponera muntligt och skriftligt på tekniska rapporter,
 • självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska synsätt,
 • identifiera behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Grundläggande vetenskapsteori och forskningsetik. Vetenskapligt skrivande. Formulering av problem, syfte och frågeställningar. Metodval och validitet. Informationssökning och litteraturstudier. Datainsamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data. Referenshantering. Granskning av och opponering på vetenskapliga och tekniska rapporter. Muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Examination

Seminarier (1 hp). Inlämningsuppgifter (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Säfsten, Kristina; Gustavsson, Maria Forskningsmetodik : för ingenjörer och andra problemlösare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk