Kursplan för Elektronik i extrema miljöer

Electronics in Extreme Environments

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE784
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Signaler och system samt Elektronik I/Analog elektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de problem som elektroniska komponenter, kretsar och system utsätts för i extrema miljöer såsom strålning, vibrationer, temperaturvariationer och fukt, samt kritiskt reflektera över hur dessa problem kan motverkas.
 • analysera vilka negativa effekter joniserande fotoner och partiklar har på halvledarkomponenter.
 • analysera vilken långsiktig inverkan extrema miljöer har på elektronik, från komponent- till systemnivå.
 • välja sätt att motverka strålningsskador på halvledarkomponenter och elektronik.
 • karakterisera olika halvledarkomponenters beteende då de används i extrema miljöer.
 • analysera för- och nackdelar med att använda högtemperaturmaterial för halvledare, passiver och substrat.
 • övergripande beskriva olika rymdmiljöer i solsystemet och vilka faror de utgör för teknik och elektronik.
 • förklara vad som skiljer traditionell och modern rymdelektronik både från varandra och från den som används på jorden.

Innehåll

Inverkan av extrema omgivningar på modern teknik i allmänhet och elektronik i synnerhet. Extremt syftar här på miljöer där parametrar som tryck, temperatur, kemisk korrosivitet och elektromagnetiska störningar kraftigt överstiger gränsen för vad vanlig teknik förväntas hantera. Exempel från rymden, djuphavet, polarregionerna och människokroppen, med tyngdpunkt på den förstnämnda. Introduktion till rymdteknik och rymdväder med fokus på strålning och temperatur. Joniserande strålnings inverkan på aktiva komponenter. Kvalitet och tillförlitlighet hos rymdelektronik. Metoder att motverka strålningsskador.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och miniprojekt.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3,5 hp) samt redovisning av laborationer och miniprojekt (1,5 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1FA259 Elektronik i extrema miljöer eller 1RF103 Elektronik i rymden.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.