Kursplan för Kvalitetsteknik

Quality Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE785
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Genomgångna kurser om 60 hp inom ingenjörsprogram, varav 30 hp godkända. Algebra och vektorgeometri. Genomgången kurs Statistik för ingenjörer.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • definiera centrala begrepp inom kvalitetsteknik och kvalitetsledning,
 • redogöra för hur olika metoder och arbetssätt inom kvalitetstekniken kan stödja verksamhetsutveckling,
 • beskriva produktutvecklingsprocessen samt tillämpa metoden kundcentrerad planering (QFD) som stöd vid produktutveckling,
 • använda försöksplanering för att lösa optimeringsproblem,
 • tillämpa statistiska metoder (såsom styrdiagram och duglighetsstudier) för förbättring av processer,
 • beskriva hur kvalitetsledningssystem såsom ISO 9000 är uppbyggda och hur de kan implementeras ien verksamhet,
 • analysera hur metoder och arbetssätt inom kvalitetstekniken förhåller sig till hållbar utveckling.

Innehåll

Kvalitetsutvecklingens historia. Kvalitetsdefinitioner och kvalitetsperspektiv. Kundcentrerad planering. De sju förbättringsverktygen, styrdiagram och duglighetsstudier. Ledarskap för kvalitet. Processer och processledning. Internationella kvalitetssystemet såsom ISO 9000. Teorier om hur kvalitetsutveckling förhåller sig till hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och laborationer.

Examination

Laborationer, inlämningsuppgifter och seminarier (3 hp). Skriftlig tentamen vid kursens slut (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  Sjätte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk