Kursplan för Elkraftteknik med laborationer

Electrical Power Engineering with Experiments

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE791
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2020
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektroteknikens grunder II: Kretsteori och Elektroteknikens grunder III: Fältteori. Transformmetoder ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande AC-teori i trefassystem,
 • beräkna utvecklade aktiva och reaktiva effekter i elektriska nät,
 • redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående komponenter och deras funktion,
 • utföra mätningar och beräkningar på förluster och effektflöden i transmissionsledningar,
 • utföra mätningar och beräkningar av förluster och effektflöden i enfas- och trefastransformatorer,
 • utföra mätningar och beräkningar på förluster och effektflöden för synkrongeneratorer,
 • redogöra för etiska aspekter för generering och konsumtion av elektricitet.

Innehåll

Elkraftsystemet: trefassystem och AC-transmission av elkraft. I elkraftsystemet ingående komponenter: transformatorer, roterande maskiner (motorer och generatorer), ställverk, transmissionslinjer och kablar samt tillbehör. Etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.