Kursplan för Verksamhetssystem och ledning

Management Systems and Leadership

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG236
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  15 hp genomgångna kurser inom industriell teknik. Genomgången kurs Kvalitetsteknik 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt kunna tolka kraven för införande,
 • planera för och visa hur en integrering av ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
 • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till i en organisation,
 • planera och genomföra en revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
 • översiktligt beskriva bindande krav och hur dessa påverkar verksamhetssystemen samt redogöra för kopplingen till hållbar utveckling.

Innehåll

Grundläggande begrepp och definitioner, Principer och terminologi för ISO 9000. Tillämpning av Ledningssystem för kvalitet ISO 9001; Miljöledningssystem ISO 14001, samt Ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001. De bindande kraven i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Integrering och införande av ledningssystem och revision av desamma. Revision enligt Vägledning för revision av ledningssystem ISO 190011 genom observationsrapporter och avvikelsehantering. Casebaserad organisation som studieobjekt.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), skriftligt prov (2 hp), seminarier och fallstudier (4 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Persson, Gerhard ISO 9001 för små och medelstora företag : råd från ISO/TC 176

  [Ny utg.]: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brorson, Torbjörn; Almgren, Richard ISO 14001 - för små och medelstora företag

  6., [rev.] utg.: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur tillhandahålls av lärare under kursens gång