Kursplan för Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

Sustainable Development, CSR and Life Cycle Analysis

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG240
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F, Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgångna kurser om 15 hp inom teknik eller industriell teknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för globala hållbarhetsutmaningar, särskilt utifrån de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet,
 • redogöra för FN:s globala hållbarhetsmål,
 • redogöra för och resonera kring företagens roll i samhället och hur företagen kan arbeta med hållbar utveckling,
 • beskriva vanligt förekommande standarder inom hållbarhet med betoning på GRI (Global Reporting Initiative),
 • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka organisationers interna arbete med hållbar utveckling,
 • redogöra för principerna för, och genomföra, en förenklad livscykelanalys,
 • redogöra för hållbart och etiskt ledarskap.

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s globala hållbarhetsmål. Olika angreppssätt för ökad hållbarhet hos organisationer. Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering och GRI:s standarder. Företagens roll i samhället och hur de kan bedriva systematiskt arbete för hållbar utveckling. Synergier mellan kvalitetsutveckling och företagens hållbarhetsarbete. Hållbart ledarskap, etiskt ledarskap och etiska perspektiv, inklusive begreppen konsonans och maximalistisk etik. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, workshops, seminarier samt övningar enskilt och i grupp.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarium samt skriftliga och muntliga uppgifter utförda individuellt och i grupp. Examinationen sker momentvis genom följande moment:

Moment 1: Hållbar utveckling (3 hp)

Moment 2: CSR (3,5 hp)

Moment 3: Livscykelanalys (3,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys : kurs 1TG240 Dahlin, Jon-Erik; Persson, Christel; Persson, Torsten; Philipson, Sten; Ammenberg, Jonas; Baumann, Henrikke; Tillman, Anne-Marie

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • CSR och hållbart företagande Borglund, Tommy; De Geer, Hans; Sweet, Susanne; Frostenson, Magnus; Lerpold, Lin; Nordbrand, Sara; Sjöström, Emma; Windell, Karolina

  Andra upplagan: Stockholm: Sanoma utbildning, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk