Kursplan för Lean management

Lean Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG253
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  35 hp genomgångna kurser i industriell teknik, varav 30 hp avklarade.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för teori och tillämpning i Lean,
 • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Lean,
 • kritiskt granska för och nackdelar med Lean,
 • redogöra för hur Lean kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Lean studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling. Lean-principer, arbetssätt och verktyg tillämpas på valda värdeflöden i en organisation.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp). Seminarier (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG260 Lean Management för kvalitetsutvecklare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liker, Jeffrey K. Nilsson, Björn The Toyota way : 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst