Kursplan för Miljöledning

Environmental Resource Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG263
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Ledarskap för ingenjörer ska vara genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen med fokus på miljöledning, samt kunna tolka kraven för införande,
 • planera för och visa hur en implementering av ledningssystem kan gå till i en organisation,
 • planera och genomföra en revision av ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
 • översiktligt beskriva bindande krav och hur dessa påverkar verksamhetssystemen samt redogöra för kopplingen till hållbar utveckling.

Innehåll

Grundläggande begrepp och definitioner, principer och terminologi för ledningssystem enligt ISO. Tillämpning av ledningssystem för miljö (ISO 14001) samt arbetsmiljö (ISO 45001). De bindande kraven i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Integrering och införande av ledningssystem och revision av desamma. Revision enligt Vägledning för revision av ledningssystem ISO 190011 genom observationsrapporter och avvikelsehantering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) samt skriftligt prov (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG236 Verksamhetssystem och ledning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brorson, Torbjörn; Almgren, Richard ISO 14001 - för små och medelstora företag

  6., [rev.] utg.: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur tillhandahålls av lärare under kursens gång