Kursplan för Examensarbete i industriell teknik

Degree Project in Industrial Engineering and Management

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG277
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  130 hp, varav 65 hp industriell teknik. Genomgångna kurser Förstudie för examensarbete i industriell teknik och Hållbar verksamhetsutveckling.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
 • självständigt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika lösningar inom givna tidsramar,
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • arbeta självständigt inom området för industriell teknik,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid med utgångspunkt i resultat från kursen Förstudie för examensarbete i industriell teknik. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.