Kursplan för Miljöledningssystem och projektledning

Environmental Management Systems and Project Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG278
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2020
 • Behörighet: 60 hp inom Miljövetenskap eller inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Kursen syftar till att förbereda studenten för medverkan i införande av miljöledningsystem i olika typer av organisationer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för uppbyggnad, krav och dokumenterad information enligt  miljöledningssystemen ISO 14001 (International Organization for Standardization) och EMAS (Eco Management and Audit Scheme),
 • föreslå hur en implementering av ett miljöledningssystem i en given organisation kan gå till,
 • förklara grundläggande begrepp och terminologi inom projektledning samt hur projekt planeras och genomförs,
 • översiktligt beskriva hur en miljörevision genomförs.

Innehåll

Introduktion till miljöledningssystemen EMAS (Eco Management and Audit Scheme) och ISO 14001 (International Organization for Standardization och deras tillämpningar. Grundläggande metoder och begrepp inom projektledning. Införande av miljöledningssystem i en organisation.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Muntliga tentamina av terminologi, begrepp och metoder (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av implementeringsarbete
(2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

 • Brorson, Torbjörn; Almgren, Richard ISO 14001 - för små och medelstora företag

  6., [rev.] utg.: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare material tillhandahålls av institutionen