Kursplan för Projekt i kvalitetsteknik

Project in Quality Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG287
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Projekt och ledning, varav 7 hp ska vara avklarade. Genomgången kurs Kvalitetsteknik, varav 5 hp ska vara avklarade. 

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera, planera och genomföra ett förbättringsprojekt i en organisation utifrån en allmänt given problemställning,
 • använda relevanta arbetssätt och verktyg för att planera och styra ett förbättringsprojekt samt motivera valen av dessa,
 • använda relevanta arbetssätt och verktyg för att identifiera och förklara orsaker till problem, samt föreslå och motivera lämpliga förbättringar,
 • skriftligt och muntligt presentera projekt och dess resultat,
 • ge konstruktiv återkoppling på andras projekt,
 • använda relevanta IT-baserade hjälpmedel för presentationer.

Innehåll

I kursen genomför studenten i grupp ett praktiskt förbättringsprojekt i kvalitetsteknik. I projektarbetet får studenten möjlighet att praktisera sina tidigare under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter i främst kvalitetsteknik och projektledning på en tjänsteorganisation. Centralt i kursen är tillämpning av kvalitetstekniska metoder för att identifiera och förklara problem, samt förbättra processer. Vidare läggs även en stor vikt vid projektrapportskrivning och presentationsteknik, opposition, samt användandet av tekniska hjälpmedel.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och projektarbete.

Examination

Skriftlig projektrapport som redovisas muntligt. Muntlig och skriftlig opposition på en annan grupps projektrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG239 Projektkurs i kvalitetsteknik för tjänsteorganisationer eller 1TG265 Projektkurs i kvalitetsteknik i tjänsteorganisationer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.