Kursplan för Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet

Management Systems, Life Cycle Analysis and Sustainability

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG292
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Projektledning och ledarskap. Genomgången kurs Samhällsförändring, ledarskap och deltagande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara FN:s hållbarhetsmål och svenska miljömål,
 • beskriva förhållningssätt för ökad hållbarhet genom miljöledningssystemen International Standards Organization (ISO) 14001 och Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) och definiera deras likheter och skillnader,
 • beskriva förhållningssätt för ökad hållbarhet vid arbete med energiomställning med stöd av ledningssystemet ISO 50001 (energiledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem),
 • förklara CSR (corporate social responsibility, ISO 26000) och korruption (ledningssystem mot mutor, ISO 37001),
 • förklara begreppet med integrerade ledningssystem samt dess för- och nackdelar,
 • förklara användningen av Global Reporting Initiative (GRI) för hållbarhetsrapportering,
 • beskriva olika typer av miljöpåverkan för produkter,
 • genomföra en förenklad livscykelanalys (LCA).

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s hållbarhetsmål och svenska miljömål. Ledningssystemens koppling till hållbar utveckling. Styrning och ledning med utgångspunkt från de krav som finns i ISO 14001, EMAS, och ISO 50001 med dess likheter och skillnader. Hållbarhetsrapportering. Företagens sociala ansvar. Korruption. Produkters miljöpåverkan. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och grupparbete.

Examination

Momentvisa skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i workshops.

Moment 1: Ledningssystem (3 hp),

Moment 2: Livscykelanalys (3 hp),

Moment 3: Hållbarhet (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • CSR and sustainable business Borglund, Tommy; De Geer, Hans; Sweet, Susanne; Frostenson, Magnus; Lerpold, Lin; Nordbrand, Sara; Sjöström, Emma; Windell, Karolina

  First edition: Stockholm: Sanoma utbildning, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eccleston, Charles H.; March, Frederic.; Cohen, Tim Inside energy : developing and managing an ISO 50001 energy management system

  Boca Raton: CRC Press, 2011

  ELLER Kals, ISO 50001...

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kals, Johannes ISO 50001 Energy Management Systems: What Managers Need to Know About Energy and Business Administration

  Business Expert Press, 2015

  ELLER Eccleston, et al., Inside Energy...

  Obligatorisk

 • Jensen, Frede Integrated Management System: Combining other standards with ISO 9001

  lulu.com, 2016

  Obligatorisk

 • EMAS – Eco-Management and Audit Scheme – “User’s guide”

 • ISO 14 001

 • ISO 26 001

 • ISO 37 001

 • ISO 50 001

Ytterligare litteratur omfattande ca 300 sidor tillkommer.