Kursplan för Ledarskap och kultur

Leadership and Culture

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG293
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Projekt och ledning, 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva kulturbegreppet,
 • identifiera och analysera kulturer ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv,
 • skriva och muntligt presentera en rapport som grundar sig på en kulturanalys,
 • opponera på och kritiskt granska en annan students kulturanalytiska rapport,
 • beskriva olika vetenskapliga metoder.

Innehåll

Kulturella normer och föreställningar och dessas påverkan på individ, grupp och organisation. Olika aspekter på mångfald och dessas betydelse för att skapa en hållbar organisation. Kulturanalys med hjälp av brevmetoden. Skriva, presentera och opponera på en rapport. Vetenskapliga metoder med fokus på datainsamling och analys.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper, seminarier och workshop.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av slutrapport med tillhörande muntlig och skriftlig opponering (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG261 Ledarskap och kultur.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alvesson, Mats Organisationskultur och ledning

  3., [omarb.] uppl.: Malmö: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillhandahållna av kursansvarig lärare tillkommer.