Kursplan för Six sigma

Six Sigma

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG294
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  35 hp industriell teknik. Statistisk kvalitetsstyrning. Projekt och ledning. Genomgången kurs Projekt i kvalitetsteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för teori och tillämpning av Six Sigma,
 • redogöra för implementering av Six Sigma via 12-stegsmodellen,
 • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Six Sigma, via Six Sigmas projektmetodik Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC),
 • kritiskt analysera för- och nackdelar med användning av Six Sigma,
 • tillämpa olika statistiska verktyg och redogöra för hur dessa kan användas i ett Six Sigma-projekt,
 • redogöra för hur Six Sigma kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt DMAIC.

Innehåll

Förbättringsfilosofin Six Sigma och dess relation till offensiv kvalitetsutveckling. Principer, arbetssätt och verktyg inom Six Sigma. Tillämpning av kvalitetsverktyg såsom de sju kvalitetsverktygen (Quality Control, QC) och statistiska verktyg. Analyser av Feleffektsanalys (FMEA), Mätsystemanalys (Gage R and R), Kapabilitetsanalys samt tillämpning av mätstorheten Defects per Million Opportunities (DPMO). Analys av mätningar med datorstöd. Projektstyrning enligt metodiken Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC).

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete i grupp samt återkoppling på rapportskrivning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), muntlig och skriftlig projektredovisning (4 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG273 Six Sigma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Six sigma : the pragmatic approach Magnusson, Kjell; Kroslid, Dag; Bergman, Bo; Häyhänen, Peter; Mills, Don

  2., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  Sjätte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sörqvist, Lars; Höglund, Folke Sex Sigma : resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk